Premier Jarosław Gowin powołał nowego komendanta głównego OHP

Reforma organizacyjna, wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia zawodowego młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie – to najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed nowym komendantem głównym OHP. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powołał na to stanowisko Grzegorza Waltera.

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze.
Premier Jarosław Gowin powołał nowego komendanta głównego OHP
Foto: GOV.pl

- Powołanie nowego komendanta wiąże się z szeroko rozumianą reformą Ochotniczych Hufców Pracy. Główne cele, jakie stoją przed nowym szefem tej instytucji, to przede wszystkim jej reorganizacja, wyznaczenie kierunków działania, a także - odpowiadając oczekiwaniom i potrzebom współczesnego rynku pracy w Polsce – nowoczesne kształcenie pracowników w wymiarze zawodowym – zapowiada wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

- Szczególny nacisk położymy na kształcenie młodzieży oraz na pomoc osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem. Przed nami również wyzwania związane z planowaną reformą OHP – dodaje wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek

Główne cele reformy OHP

- reorganizacja i optymalizacja struktur terenowych OHP z naciskiem na zróżnicowanie potrzeb lokalnych związanych z Polską Strefą Inwestycji i innymi instytucjami podległymi MRPiT;

- implementacja systemu kwalifikacji zawodowych wraz z procesem rekwalifikacji gospodarczej w zakresie nowoczesnych technologii i konkurencyjności rynku pracy;

- poprawa warunków dostępu do usług OHP na terenie całej Polski wraz z wzbogacaniem oferty adresowanej do młodzieży;

- wykorzystanie połączenia resortów przedsiębiorczości i pracy w celu modernizacji i restrukturyzacji rynku pracy;

- budowa wizerunku OHP jako instytucji, która może wprowadzać na rynek dobrze wykwalifikowanych rzemieślników, jakich brakuje obecnie w zakładach pracy;

- nawiązanie ścisłej współpracy z samorządami zawodowymi, przedsiębiorcami i administracją lokalną.

Geneza OHP

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka nadzorowana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Do jej głównych zadań należy:

- wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży,

- podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania,

- wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcyjnych.

Adresatami działań Ochotniczych Hufców Pracy są:

- osoby młodociane (15-17 lat) ze środowisk niewydolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych;

- osoby w wieku 18-25 lat, w tym osoby, które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni, absolwenci szkół i studenci.

Nowy komendant główny OHP

Grzegorz Walter jest absolwentem elektrotechniki na Politechnice Szczecińskiej. Ukończył studia podyplomowe Executive MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz na stanowiskach kierowniczych. Prowadził samodzielną działalność gospodarczą. Był kierownikiem sekcji w Telekomunikacji Polskiej, koordynatorem ds. inwestycji w spółce Enea Operator oraz członkiem zarządu w GK Enea. Od 13 listopada 2020 r. pełni funkcję komendanta głównego OHP.

kom/ amac/


Źródło: WIRTUALNEMEDIA.INFO