CIR: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze.
CIR: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
Foto: Pixabay.com

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego; - projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw; - projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Wydłużony został termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej. Zgodnie z nowym rozwiązaniem, będzie to możliwe do końca 2025 r. Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy lotniskowej jedynie do 31 grudnia 2020 r.

Aktualnie branża lotnicza przeżywa kryzys związany ze stanem pandemii COVID-19, który negatywnie wpływa na sytuację finansową podmiotów działających na rynku lotniczym. Ze względu na konieczność zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność, zarządzający lotniskami wstrzymali realizację inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury.

Jak wskazują prognozy analityków ekonomicznych z drugiej połowy 2020 r., osiągnięcie wskaźników ruchu lotniczego z 2019 r., będzie możliwe dopiero w 2024 r. Warunkiem będzie sytuacja, w której zachorowania na COVID-19 będą się utrzymywać na niskim poziomie, a pasażerowie będą korzystać z transportu lotniczego.

Modernizacja infrastruktury lotniskowej powinna być dostosowana do nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, a także do przygotowania jej do zwiększonego ruchu pasażerskiego po powrocie do stanu sprzed pandemii.

Wydłużenie terminu korzystania ze specustawy lotniskowej do końca 2025 r. pozwoli na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Konsekwencją kontynuacji prowadzenia działań inwestycyjnych będzie pozytywny wpływ na rynek pracy w rejonach inwestycyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki. Nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Przepisy ustawy o umowie koncesji zostały dostosowane do ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętej w 2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie regulacji, które dotyczą podobnych obszarów tematycznych.

Dostosowane zostaną przepisy dotyczące: - definicji zamawiającego, - wyłączeń stosowania ustawy o umowie koncesji, - progu stosowania przepisów ustawy o umowie koncesji do zawierania umów, - przepisów dotyczących informacji w sprawie aktualizacji co dwa lata wartości progu unijnego dla umów koncesji podawanej przez Komisję Europejską, - tzw. koncesji mieszanych obejmujących jednocześnie różne rodzaje umów koncesji (roboty budowlane, usługi, usługi społeczne i inne szczególne usługi). Dotyczy to także koncesji udzielanych na podstawie różnych reżimów prawnych, tj. obejmujących zarówno umowy koncesji, jak również m.in. zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, czy zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, - uwzględnienia – wśród zasad zawierania umów koncesji – konieczności wykrywania i eliminowania konfliktów interesów, - umów koncesji zastrzeżonych, - obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji oraz kryteriów oceny ofert, - zasad wnoszenia skarg do sądu w ramach środków ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji.

Zaproponowane zmiany mają na celu wyeliminowanie różnic interpretacyjnych dotyczących odmiennego uregulowania analogicznych instytucji prawnych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o umowie koncesji. Projekt obejmuje również zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych, w tym skreślenie regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

Do końca 2027 r. przedłużone zostanie przekazywanie dotacji budżetowej dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Kopalni Siarki "Machów" S.A. w likwidacji. Dotychczasowe przepisy umożliwiały przekazywanie takiej dotacji jedynie do końca 2020 r.

Kopalnie soli "Bochnia" i "Wieliczka"

Dotacja będzie służyła przeprowadzeniu całkowitej likwidacji niezabytkowych części kopalń soli oraz zabezpieczeniu unikalnych zabytków. Umożliwi to kopalniom kontynuację procesu likwidacji w zakładach górniczych, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie części zabytkowych.

Zakończenie zadań związanych z likwidacją ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zabudowy miejskiej i jest niezbędne dla ochrony cennych wyrobisk.

Zaniechanie prac likwidacyjno-zabezpieczających może doprowadzić do destrukcji substancji zabytkowej i w rezultacie spowodować zagrożenie dla obiektów znajdujących się na powierzchni. Może także prowadzić do wystąpienia niekontrolowanych zagrożeń naturalnych i górniczych, a nawet katastrofy górniczej.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Muzeum zarządza kompleksem poprzemysłowych obiektów naziemnych oraz wyrobiskami podziemnymi kopalni "Królowa Luiza" i "Guido". Kopalnie ilustrują rozwój branży górniczej oraz szeroko pojętej kultury górniczej.

Ze względu na konieczność zachowania cennego zabytku kultury niezbędne jest wykonanie dużej ilości prac zabezpieczających, aby zachować je w jak najlepszym stanie.

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji

W wyrobisku byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" powstał zbiornik wodny. Wyrobisko to zlokalizowane jest na obszarze ok. 210 ha na terenach gmin Łoniów i Koprzywnica w powiecie sandomierskim oraz w woj. świętokrzyskim.

Aby zabezpieczyć tereny przyległe przed podtopieniami niezbędne jest odwadnianie wyrobiska.

Jednocześnie zaprzestane zostanie udzielanie dotacji Centralnej Pompowni "Bolko" sp. z o.o. na finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu. Zadania te przejmie Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zajmująca się m.in. zabezpieczeniem czynnych kopalń węgla kamiennego przed zagrożeniem wodnym, gazowy i pożarowym ze strony kopalń zlikwidowanych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

krz/ godl/


Źródło: WIRTUALNEMEDIA.INFO